REGULAMIN

 

REGULAMIN TARGETSCREATORS.COM

SZKOLENIA

Organizator:

Targets Creators Damian Matkowski

Szybowcowa 14/35

54-130 Wrocław

NIP: 8811400111

WARUNKI OGÓLNE SZKOLENIA:

  1. W szkoleniu mogą brać udział osoby pełnoletnie.
  2. Przystępując do szkolenia, uczestnik oznajmia, że nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu.
  3. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
  4. Uczestnik zobowiązany jest do wpisania się do rejestru pobytu na strzelnicy oraz podpisania regulaminu szkoleń przed rozpoczęciem szkolenia.
  5. Przed dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem umowy szkolenia, Gość powinien zapoznać się
    z treścią niniejszego Regulaminu.

WARUNKI PŁATNOŚCI / ZWROTU PIENIĘDZY / REKLAMACJE:

1. Uczestnik po dokonaniu rezerwacji szkolenia porzez formularz zapisu dostępny na stronie www.targetscretors.com/formularz-zapisu, otrzyma na
podany przez siebie adres e-mail odpowiedz, w której otrzyma potwierdzenie dokonania rezerwacji oraz dodatkowe informacje (miejsce, termin, kwotę opłaty rezerwacyjnej, cenę szkolenia oraz sposób i warunki płatności).
2. W przypadku dokonania rezerwacji drogą telefoniczną, uczestnik na podany przez siebie adres e-mail otrzyma potwierdzenie dokonania rezerwacji oraz dodatkowe informacje (miejsce, termin, kwotę opłaty rezerwacyjnej, cenę szkolenia oraz sposób i warunki płatności).
3.Uczestnik szkolenia zobowiązuje się w ciągu 5 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji dokonać opłaty rezerwacyjnej w wysokości 300 zł ( słownie: trzysta zł) na numer konta podany przez organizatora szkolenia lub całej kwoty podanej w ofercie szkolenia.
4. W przypadku wpłaty całej kwoty przez uczestnika za szkolenie podlega ona w całości zwrotowi do 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
5.Uczestnik szkolenia zobowiązuje się najpóźniej w terminie do 10 dni przed datą odbycia szkolenia zapłaty pozostałej kwoty pomniejszoną o opłatę rezerwacyjną.
6. W przypadku braku wpłaty w terminie 5 dni przez uczestnika, rezerwacja zostaje anulowana.
7. Opłata rezerwacyjna będzie wliczona w końcową cenę szkolenia.
8. W przypadku rezygnacji przez uczestnika ze szkolenia opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, zostaje przeniesiona na poczet kosztów poniesionych przez organizatora szkolenia.
9.W przypadku rezygnacji uczestnika szkolenia po uregulowaniu całej kwoty, opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

10. Jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia zajęć w związku z brakiem wymaganej liczby osób, organizator ma obowiązek zmienić termin szkolenia bądź zwrócić koszty.
11.Reklamacje przyjmowane są po adresem mailowym: damianmatkowskitc@gmail.com lub na adres Targets Creators Damian Matkowski, ul. Szybowcowa 14/35, 54-130 Wrocław.
Czas rozpatrywania reklamacji to 14 dni od daty doręczenia.

DANE DO PRZELEWU

Targets Creators Damian Matkowski, ul. Szybowcowa 14/35, 54-130 Wrocław

Bank Millennium SA

nr konta: 78 1160 2202 0000 0004 5444 0229

NIP 881-140-01-11

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA DO SZKOLEŃ:

1. Uczestnik musi bezwzględnie wykonywać polecenia instruktora lub osoby prowadzącej szkolenie, pod rygorem usunięcia ze szkolenia.
2. Uczestnik biorący udział w szkoleniu nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, pod rygorem usunięcia ze szkolenia.
3. Uczestnik zostanie zapoznany ze szczegółowymi wytycznymi i warunkami bezpieczeństwa w dniu szkolenia i jest zoobowiązany je przestrzegać.
4. Szkolony nie powinien oddalać się z rejonu szkolenia bez powiadomienia prowadzącego instruktora ponieważ może to zagrozić jego życiu lub zdrowiu.
5. Szkolonym zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności które mogły by zagrozić życiu lub zdrowiu własnemu lub innych osób.
6. Uczestnik szkolenia ma obowiązek zgłosić jakiekolwiek formy naruszenia zasad i warunków bezpieczeństwa niezwłocznie prowadzącemu szkolenie.
7. Szkolony ma obowiązek przestrzegać prawa, kodeksu ruchu drogowego oraz wszystkich przyjętych społecznie zasad zachowania.
8. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać regulaminów obiektów w których będzie szkolony.
9. Dodatkowo organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zniszczone lub pozostawione przez Uczestnika podczas trwania szkolenia.

ZASADY I WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE SZKOLEŃ STRZELECKICH Z BRONI PALNEJ:

1. Zabrania się noszenia oraz przemieszczania załadowanej broni w trakcie szkolenia poza stanowiskiem strzeleckim, chyba że instruktor prowadzący postanowi inaczej.
2. Zabrania się operowania bronią palną poza miejscami do tego wyznaczonymi przez instruktora lub osobę prowadzącą strzelanie.
3. Zabrania się dotykania cudzej broni lub amunicji bez zgody jej właściciela.
4. Podczas strzelania z broni palnej, każdy Uczestnik przebywający na strzelnicy, zobowiązany jest do noszenia okularów ochronnych oraz ochronników słuchu.
5. Uczestnik zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu strzelnicy oraz regulaminu szkoleń Targets Creators, pod rygorem usunięcia ze szkolenia.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zniszczone lub pozostawione przez Uczestnika podczas trwania szkolenia.
7. Zabrania się kierowania broni w stronę inną niż kulochwyt główny strzelnicy, w szczególności zabrania się kierowania broni w kierunku ludzi, zwierząt lub cudzej własności.
8. Broń używana na szkoleniach musi być sprawna. Zabrania się używania uszkodzonej broni i amunicji

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Targets Creators z siedzibą ul. Szybowcowa 14/35, 54-130 Wrocław
Jeśli masz pytania dot. przetwarzania Twoich danych osobowych w Targets Creators, możesz się skontaktować z przedstawicielem – adres email: damian@targetscreators.com,
tel. kom.509 425 475
Posiadamy twoje dane ponieważ wpisujesz się w książce/rejestrze pobytu na strzelnicy.
Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności za pomocą urządzeń do płatności bezgotówkowych.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci korzystanie ze szkoleń, kontakt z nami, oraz wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących działalności i obowiązków osób prowadzących strzelanie. Dodatkwo umożliwiami Ci jw. dokonanie płatności za usługi, prowadzić działania marketingu bezpośredniego i korespondencyjnego, w tym związane z organizacją kursów i szkoleń.
Dane, które Ciebie identyfikują, mogą też być wykorzystane w celu udostępniania w serwisach przestrzeni reklamowej, zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania informacji, zarządzania
systemami teleinformatycznymi oraz w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, jak również w celu zapewnienia rozliczalności z wykonania
obowiązków prawnych.
Targets Creators obowiązkowo przetwarza dane osobowe niezbędne do wykonania umowy, a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów kontrolnych i informacyjnych dla organów państwowych i samorządowych.
Pnadto dane, takie jak rejestracja obrazu, w tym twojego wizerunku, Targets Creators przetwarza w celach zapewnienia wysokiego poziomu szkolenia (środek dydatykyczny), zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas szkolenia oraz
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń naszych klientów.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem prawnym tylko w zakresie wynikającym z przepisów prawa: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic, prawa podatkowego lub rachunkowego (rozliczenia płatności).
Natomiast takie dane jak numer telefonu oraz adres e-mail przetwarzamy w celach promocyjnych i informacyjnych. Podawanie ich jest dobrowolne i w każdej chwili możesz zażądać od nas usunięcia tych danych z naszych zbiorów danych.
Jeśli nie podasz nam wymaganych prawem informacji o sobie, nie będziemy mogli udostępnić ci naszych usług.
Możesz żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (poza danymi wymaganymi prawem), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych:
– w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
– w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których
zostały zebrane przez Targets Creators
– dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
– dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa;
– dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
– w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Targets Creators sprawdzić prawidłowość Twoich danych;
– dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;
– Twoje dane nie są już potrzebne Targets Creators ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń;
– wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
– w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób
automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Targets Creators do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,
dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Targets Creators co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których mamy ku temu podstawę lub obowiązek prawny, w tym na żądanie
podmiotów uprawnionych przepisami prawa, lub gdy korzystamy z usług podmiotów wspierających np. przedsiębiorców zapewniających hosting naszych
serwisów, wsparcie utrzymania oprogramowania.
Twój wizerunek zarejestrowany przez nasze urządzenia rejestracji obrazu nie są nikomu udostępnianie, poza sytuacjami związanymi z popełnieniem przestępstwa lub wyrządzenia szkody.Wtedy Twój wizerunek może być udostępniony i przekazany organom państwowym takim jak Policja lub inne służby odpowiedzialne za prowadzenie postępowań administracyjnych i karnych i tylko na ich wniosek.
Targets Creators przechowuje Twoje dane osobowe przez czas wymagany prawem. Dane marketingowe przetwarzamy i przechowujemy do czasu, aż poinformujesz nas o cofnięciu zgody. Przechowujemy Twoje dane także dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.
Przechowujemy dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.
Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA TARGETS CREATORS DO STRZELANIA:

Istnieje pięć zasadniczych zasad bezpieczeństwa podczas strzelania, które działają w każdych warunkach, każdej strzelnicy i ze strzelcem na każdym poziomie umiejętności. Prawidłowe, bezpieczne posługiwanie się bronią jest ciągłym procesem myślowym i adoptowaniem się do sytuacji.
1. Zawsze znaj status swojej broni
2. Zarządzaj wylotem lufy
3. Dyscyplina języka spustowego
4. Pozytywna identyfikacja
5. Orientacja w otoczeniu (teren,grupa)
1. Zawsze znaj status swojej broni
Jeżeli bierzesz swoją broń do ręki traktuj ją, jakby była gotowa do strzału.
W każdym momencie musisz być świadomy czy Twoja broń jest bądź nie jest gotowa do strzału. Znajomość statusu broni to proces ciągły, bez znaczenia czy masz ją w rękach, w kaburze czy w futerale. Odpowiedz sobie na pytania:
– Broń jest załadowana/ rozładowana?
– Nabój jest w komorze?
– Magazynek jest podpięty? Jak tak, to z amunicją czy pusty?
– Twoje oświetlenie działa? Sprawdziłeś to?
– Celownik działa? Dostosowałeś jego jasność do warunków?
– Celownik na broni jest przystrzelany? Na pewno? Zrobiłeś kontrolne “zerowanie”?
Jeżeli chcesz aby była gotowa do strzału musisz wykonać niezbędne czynności wzrokowe i fizyczne aby broń do tego przygotować. Jeżeli sytuacja tego wymaga i potrzebujesz rozładować broń wykonujesz ciąg zawsze tych samych czynności wzrokowych i fizycznych zgodnych z procedurami, które pozwalają osiągnąć oczekiwany status broni, oczywiście przestrzegając warunków bezpieczeństwa.
2. Zarządzaj wylotem swojej lufy
Tylko jedno miejsce na broni jest niebezpieczne i zabija. Jest to jest wylot lufy.
Musimy kontrolować aby wylot lufy był zawsze skierowany w bezpieczną strefę. Bezpieczna strefa są to wszystkie miejsca, które podczas niekontrolowanego wystrzału broni nie spowodują zranienia, śmierci ani uszkodzenia czegokolwiek.
Bezpieczny kierunek musi być osiągany ciągłym, świadomym procesem myślowym. Wylot lufy możesz kierować do celu, do którego masz uzasadniony zamiar prowadzenia ognia.
3. Dyscyplina języka spustowego
Palec powinien znajdować się nad osłoną języka spustowego, poniżej ruchomego zamka, tak aby nie był widoczny z przeciwnej strony broni. Jeżeli masz pozytywną identyfikację i jesteś pewny, że oddasz strzał, wtedy i tylko wtedy po odbezpieczeniu broni możesz położyć palec na języku spustowym. W innych przypadkach palec zawsze znajduje się z dala od języka spustowego ale w ciągłej gotowości do przemieszczenia i oddania kolejnych sekwencji strzałów.
4. Pozytywna identyfikacja
Dla strzelców strzelających na obiektach strzelniczych pozytywną identyfikacją będzie określenie przez prowadzącego, regulamin strzelania/zawodów czy warunków strzelania do jakich celi strzelamy a do jakich nie. Na treningach z bronią zawsze określamy strzelającym co jest dla nich pozytywną identyfikacją czy to rodzaj tarczy czy komenda instruktora ale zawsze strzelec musi być świadomy kiedy może położyć palec na języku spustowym i oddać strzał. Pozytywna identyfikacja celi w procesie ciągłym przez strzleca oraz strzelanie tylko i wyłącznie do nich, to obowiązek każdego strzelca, a ich łamanie to ewidentne naruszanie warunków bezpieczeństwa.
5. Orientacja w otoczeniu
To inaczej orientacja w terenie i grupie.
Teren to miejsce w którym strzelamy np. strzelnica, ale również to inne miejsca i obiekty sąsiadujące np. pozostałe osie strzeleckie, obiekty strzelnicze, okoliczny sprzęt, drogi dojścia i dojazdu, wały, itp. W terenie musimy orientować się w skali mikro, czyli nasz rejon strzelecki, jaki w skali makro czyli co znajduje się przy jego granicach a nawet kilka kilometrów dalej np. najbliższe zabudowania, miejscowości, ścieżki piesze i rowerowe, czy najbliższy szpital.
Co do pojęcia grupy należy orientować się w swoim położeniu w stosunku do innych osób strzelających oraz osób postronnych.
Celem posiadania pełnej orientacji w otoczeniu musisz zatem utrzymywać ciągłą świadomość sytuacji w której się znajdujesz, we wszystkich kierunkach twojego otoczenia. Jest to proces ciągły, który pozwala ci na stałą świadomość miejsca w którym się znajdujesz, kierunków strzelania, zagrożenia, kolegów, postronnych ludzi.
Każdy strzelający ma prawo i zarazem obowiązek przerwać strzelanie jeżeli uważa, że coś może zagrozić życiu lub zdrowiu Jego lub innych osób.
Dla instruktora:
Przed strzelaniem należy określić szkolonym:
– w jaki sposób ładujemy i rozładowujemy broń a także w którym miejscu i w jakim momencie i na jaką komendę
– w jaki sposób przenosimy amunicję, magazynki i jakie czynności wykonujemy
w przypadku jeżeli musimy odłożyć broń.
– miejsce i kierunek gdzie szkoleni mogą przygotowywać się do strzelania, wykonywać trening bezstrzałowy.
Kluczowym jest określenie sytuacji awaryjnych jak np. zbudowanie świadomości strzelającym co mają robić w przypadku jeżeli instruktor zostanie ranny lub umrze, zginie czy straci przytomność. Gdzie się udać, kogo powiadomić i jak to zrobić. Pomimo własnego zabezpieczenia medycznego należy się zorientować czy pośród strzelających są osoby z umiejętnościami medycznymi, ewentualnie przygotować szkolonych pod kątem udzielania pierwszej pomocy.