REGULAMIN TARGETS CREATORS – SZKOLENIA

Organizator:

TARGETS CREATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Białowieska 121/6

54-234 Wrocław

NIP: 8943180451

REGON: 521135018

FIRMY PODWYKONAWCZE:
Targets Creators Damian Matkowski,

Białowieska 121/6

54-234 Wrocław

NIP: 8811400111

Targets Creators TST Maciej Malecki

Białowieska 113/3

54-234 Wrocław

NIP: 8811369915

Wojciech Łacny Targets Creators

Ludwika Rydygiera 15/133

15-133 Warszawa

NIP: 7551793306

 

ZWANE DALEJ TARGETS CREATORS

REGULAMIN SZKOLEŃ:

REGULAMIN SZKOLEŃ

 

 1. W szkoleniu mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie pod opieką rodzica za jego pisemną zgodą.
 2. Przystępując do szkolenia, uczestnik oznajmia, że nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy lub innego dokumentu w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
 4. Przed dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem umowy szkolenia, uczestnik/strzelec powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

Organizator/prowadzący odpowiada za:

– organizację zajęć;

– wyznaczenie osoby prowadzącej posiadającej uprawnienia;

– zabezpieczenie (rezerwacja) obiektów jeżeli wymaga tego szkolenie;

– zabezpieczenie pomoce szkoleniowe jeżeli wymaga tego szkolenie;

– zabezpieczenie w sprzęt zgodnie z potrzebami;

– przestrzeganie warunków bezpieczeństw.

 

Uczestnikiem szkolenia jest osoba, która zadeklarowała chęć wzięcia udziału w zajęciach,kursach szkoleniach.

Uczestnik zobowiązany jest:

 1. zapoznać się i przestrzegać regulamin uczestnictwa”
 2. przestrzegać warunków bezpieczeństwa

Ponadto uczestnik po zapoznaniu się i podpisaniu regulaminu, świadomy jest ryzyka utraty życia i zdrowia w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Uczestnik jest w pełni odpowiedzialny za swoje czyny, a w tym również za wypadki i krzywdy wyrządzone innym osobą oraz zniszczenia dotyczące obiektów strzelniczych.

Uczestnik/strzelec nie będzie wnosił do firmy Targets Creators sp z o.o. oraz Targets Creators Damian Matkowski żadnych roszczeń finansowych i innych roszczeń z tytułu nieszczęśliwych wypadków, krzywd i zniszczeń wyrządzonych przez niego lub jemu przez innych uczestników.

REGULAMIN SZKOLENIA STRZELECKIEGO:

REGULAMIN

SZKOLENIE STRZELECKIE

 1. W szkoleniu mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie pod opieką rodzica lub opiekuna.
 2. Przystępując do szkolenia, uczestnik oznajmia, że nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu.
 3. Uczestnik/opiekun zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
 4. Uczestnik/opiekun zobowiązany jest do wpisania się do rejestru pobytu na strzelnicy oraz podpisania regulaminu szkoleń przed rozpoczęciem szkolenia.
 5. Przed dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem umowy szkolenia, uczestnik/strzelec powinien zapoznać się
  z treścią niniejszego Regulaminu.

Organizator/prowadzący strzelanie odpowiada za:

– organizację zajęć;

– wyznaczenie osoby prowadzącej posiadającej uprawnienia prowadzącego strzelanie (załącznik nr 1 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic);

– zabezpieczenie (rezerwacja) strzelnicy;

– zabezpieczenie w cele strzeleckie;

– zabezpieczenie w sprzęt strzelecki i broń szkoleniową zgodnie z potrzebami;

– przestrzeganie warunków bezpieczeństwa zgodnie z regulaminem strzelnic
(załącznik nr 1, załącznik nr 4 Szczegółowe warunki bezpieczeństwa TC do strzelań);

– przestrzeganie przepisów obowiązującej ustawy o broni i amunicji –
(załącznik nr 2 – Ustawa z dnia maja 1999 r. o broni i amunicji);

– zapoznać się i przestrzegać regulamin strzelnicy – (załącznik nr 1 oraz odrębny regulamin obiektu);

– wypisać się w książce obiektu strzelnicy zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym obiekcie – (załącznik nr 1 oraz odrębny regulamin obiektu, na którym prowadzone są treningi).

 

Uczestnikiem szkolenia jest osoba, która zadeklarowała chęć wzięcia udziału w zajęciach,kursach strzeleckich w tematyce strzelectwa dynamicznego.

 

Uczestnik/strzelec zobowiązany jest:

 1. zapoznać się i przestrzegać regulamin uczestnictwa”;
 2. zapoznać się i przestrzegać regulamin strzelnicy – (załącznik nr 1 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic oraz odrębny regulamin obiektu, na którym prowadzone są treningi);
 3. wypisać się w książce obiektu strzelnicy zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym obiekcie – (załącznik nr 1);
 4. przestrzegać warunków bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią (załącznik nr 1, załącznik nr 4)
 5. posługiwać się bezpiecznie bronią.

Ponadto uczestnik treningu/strzelec po zapoznaniu się i podpisaniu regulaminu, świadomy jest ryzyka utraty życia i zdrowia w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Uczestnik/strzelec jest w pełni odpowiedzialny za swoje czyny, a w tym również za wypadki i krzywdy wyrządzone innym osobą oraz zniszczenia dotyczące obiektów strzelniczych.

Uczestnik/strzelec nie będzie wnosił do firmy Targets Creators sp z o.o. oraz Targets Creators Damian Matkowski żadnych roszczeń finansowych i innych roszczeń z tytułu nieszczęśliwych wypadków, krzywd i zniszczeń wyrządzonych przez niego lub jemu przez innych uczestników.

ZAŁ. NR 1 WZORCOWY REG.

Wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnicy

zgodnie z ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 15 marca 2000 r.

Warunki korzystania ze strzelnicy

1.
Prowadzący strzelanie:
1) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,

2) wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,

3) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:

a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,

b) numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,

c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

2.
Na strzelnicy zabrania się:
1) osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,

2) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,

3) spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

3.
Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
1) regulamin strzelnicy,

2) decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,

3) plan strzelnicy z oznaczeniem:

a) stanowisk strzeleckich,

b) punktu sanitarnego,

c) dróg ewakuacji,

d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,

4) wykaz sygnałów alarmowych,

5) informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

4.
Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 2
Sposób obchodzenia się z bronią

1.
Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
2.
Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
3.
Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
4.
Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
5.
Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
6.
Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową.
7.
Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.

Rozdział  3
Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

1.
Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
2.
Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
3.
Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
4.
Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
5.
Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
6.
Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.
7.
Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

ZAŁĄCZNIK NR 2 USTAWA

ZAŁĄCZNIK NR 3 REGULAMIN PZSS

ZAŁĄCZNIK NR 4 WARUNKI BEZ. TC

Istnieje pięć zasadniczych zasad bezpieczeństwa podczas strzelania, które działają w każdych warunkach, każdej strzelnicy i ze strzelcem na każdym poziomie umiejętności. Prawidłowe, bezpieczne posługiwanie się bronią jest ciągłym procesem myślowym i adoptowaniem się do sytuacji.
1. Zawsze znaj status swojej broni
2. Zarządzaj wylotem lufy
3. Dyscyplina języka spustowego
4. Pozytywna identyfikacja
5. Orientacja w otoczeniu (teren,grupa)
1. Zawsze znaj status swojej broni
Jeżeli bierzesz swoją broń do ręki traktuj ją, jakby była gotowa do strzału.
W każdym momencie musisz być świadomy czy Twoja broń jest bądź nie jest gotowa do strzału. Znajomość statusu broni to proces ciągły, bez znaczenia czy masz ją w rękach, w kaburze czy w futerale. Odpowiedz sobie na pytania:
– Broń jest załadowana/ rozładowana?
– Nabój jest w komorze?
– Magazynek jest podpięty? Jak tak, to z amunicją czy pusty?
– Twoje oświetlenie działa? Sprawdziłeś to?
– Celownik działa? Dostosowałeś jego jasność do warunków?
– Celownik na broni jest przystrzelany? Na pewno? Zrobiłeś kontrolne “zerowanie”?
Jeżeli chcesz aby była gotowa do strzału musisz wykonać niezbędne czynności wzrokowe i fizyczne aby broń do tego przygotować. Jeżeli sytuacja tego wymaga i potrzebujesz rozładować broń wykonujesz ciąg zawsze tych samych czynności wzrokowych i fizycznych zgodnych z procedurami, które pozwalają osiągnąć oczekiwany status broni, oczywiście przestrzegając warunków bezpieczeństwa.
2. Zarządzaj wylotem swojej lufy
Tylko jedno miejsce na broni jest niebezpieczne i zabija. Jest to jest wylot lufy.
Musimy kontrolować aby wylot lufy był zawsze skierowany w bezpieczną strefę. Bezpieczna strefa są to wszystkie miejsca, które podczas niekontrolowanego wystrzału broni nie spowodują zranienia, śmierci ani uszkodzenia czegokolwiek.
Bezpieczny kierunek musi być osiągany ciągłym, świadomym procesem myślowym. Wylot lufy możesz kierować do celu, do którego masz uzasadniony zamiar prowadzenia ognia.
3. Dyscyplina języka spustowego
Palec powinien znajdować się nad osłoną języka spustowego, poniżej ruchomego zamka, tak aby nie był widoczny z przeciwnej strony broni. Jeżeli masz pozytywną identyfikację i jesteś pewny, że oddasz strzał, wtedy i tylko wtedy po odbezpieczeniu broni możesz położyć palec na języku spustowym. W innych przypadkach palec zawsze znajduje się z dala od języka spustowego ale w ciągłej gotowości do przemieszczenia i oddania kolejnych sekwencji strzałów.
4. Pozytywna identyfikacja
Dla strzelców strzelających na obiektach strzelniczych pozytywną identyfikacją będzie określenie przez prowadzącego, regulamin strzelania/zawodów czy warunków strzelania do jakich celi strzelamy a do jakich nie. Na treningach z bronią zawsze określamy strzelającym co jest dla nich pozytywną identyfikacją czy to rodzaj tarczy czy komenda instruktora ale zawsze strzelec musi być świadomy kiedy może położyć palec na języku spustowym i oddać strzał. Pozytywna identyfikacja celi w procesie ciągłym przez strzleca oraz strzelanie tylko i wyłącznie do nich, to obowiązek każdego strzelca, a ich łamanie to ewidentne naruszanie warunków bezpieczeństwa.
5. Orientacja w otoczeniu
To inaczej orientacja w terenie i grupie.
Teren to miejsce w którym strzelamy np. strzelnica, ale również to inne miejsca i obiekty sąsiadujące np. pozostałe osie strzeleckie, obiekty strzelnicze, okoliczny sprzęt, drogi dojścia i dojazdu, wały, itp. W terenie musimy orientować się w skali mikro, czyli nasz rejon strzelecki, jaki w skali makro czyli co znajduje się przy jego granicach a nawet kilka kilometrów dalej np. najbliższe zabudowania, miejscowości, ścieżki piesze i rowerowe, czy najbliższy szpital.
Co do pojęcia grupy należy orientować się w swoim położeniu w stosunku do innych osób strzelających oraz osób postronnych.
Celem posiadania pełnej orientacji w otoczeniu musisz zatem utrzymywać ciągłą świadomość sytuacji w której się znajdujesz, we wszystkich kierunkach twojego otoczenia. Jest to proces ciągły, który pozwala ci na stałą świadomość miejsca w którym się znajdujesz, kierunków strzelania, zagrożenia, kolegów, postronnych ludzi.
Każdy strzelający ma prawo i zarazem obowiązek przerwać strzelanie jeżeli uważa, że coś może zagrozić życiu lub zdrowiu Jego lub innych osób.
Dla instruktora:
Przed strzelaniem należy określić szkolonym:
– w jaki sposób ładujemy i rozładowujemy broń a także w którym miejscu i w jakim momencie i na jaką komendę
– w jaki sposób przenosimy amunicję, magazynki i jakie czynności wykonujemy
w przypadku jeżeli musimy odłożyć broń.
– miejsce i kierunek gdzie szkoleni mogą przygotowywać się do strzelania, wykonywać trening bezstrzałowy.
Kluczowym jest określenie sytuacji awaryjnych jak np. zbudowanie świadomości strzelającym co mają robić w przypadku jeżeli instruktor zostanie ranny lub umrze, zginie czy straci przytomność. Gdzie się udać, kogo powiadomić i jak to zrobić. Pomimo własnego zabezpieczenia medycznego należy się zorientować czy pośród strzelających są osoby z umiejętnościami medycznymi, ewentualnie przygotować szkolonych pod kątem udzielania pierwszej pomocy.

ZAŁĄCZNIK NR 5 REGULAMIN PATENTU STRZEL.

ZAŁĄCZNIK NR 6 PRZEPISY KARNE

PRZEPISY KARNE DOTYCZĄCE BRONI I AMUNICJI:

 

Przepisy karne, w których określono wykroczenia i przestępstwa związane z bronią zawarto w:

– ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny: Art. 263 § 1 Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję lub nią handluje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 • 2 Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 • 3 Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia lub przekazuje ją osobie nie uprawnionej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 • 4 Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku;

– ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji:

 • 50 Kto porzuca broń palną lub amunicję, która pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 • 51.ust.1 Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie nie uprawnionej broń pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu lub grzywny. ust. 2 Tej samej karze podlega, kto:

1) nie dopełnia obowiązku rejestracji broni albo obowiązku zdania broni i amunicji do depozytu,
2) nie dopełnia obowiązku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu innej osobie broni i amunicji do tej broni,

3) posiadając pozwolenie na broń lub posiadając broń podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, nie dopełnia obowiązku pisemnego zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu,

4) nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowych albo środka zastępczego,

5) przywozi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej broń i amunicję bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub nie dopełnia obowiązku pisemnego zgłoszenia przywozu broni i amunicji przy przekraczaniu granicy;

5a) wywozi za granicę, do państwa nie będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, broń lub amunicję bez zgody właściwego organu Policji lub zaświadczenia zastępującego pozwolenie na broń oraz uprawniającego do wywozu broni;

5b) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo wywozi z terytorium Rzeczypospolitej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej broń palną lub amunicję, bez zgody przewozowej lub uprzedniej zgody przewozowej;

5c) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej inną broń niż palna, bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej;

5d) wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej inną broń niż palna bez zgody właściwego organu Policji;

6) narusza zakaz przesyłania broni i amunicji za pośrednictwem podmiotów zajmujących się przewożeniem i doręczaniem przesyłek,

7) przechowuje oraz nosi broń i amunicję w sposób umożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych,

8) przewozi broń lub amunicję środkami transportu publicznego, nie spełniając warunku prawidłowego zabezpieczenia broni i amunicji,

9) przewozi broń i amunicję w kabinie pasażerskiego statku powietrznego, nie będąc osobą do tego upoważnioną na podstawie odrębnych przepisów,

10) nosi broń, naruszając ograniczenie lub wykluczenie możliwości jej noszenia określone przez właściwy organ Policji w pozwoleniu na broń, albo nosi broń, naruszając zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

11) używa w celach szkoleniowych lub sportowych broni zdolnej do rażenia celów na odległość poza strzelnicami,

12) narusza przepisy regulaminu określającego zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy.

13) nie dopełnił obowiązku zwrotu legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, legitymacji posiadacza broni, karty rejestracyjnej broni lub Europejskiej karty broni palnej;

14) nie przekazuje komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej pisemnej informacji o planowanej dacie i miejscu polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej z udziałem cudzoziemców oraz przybliżonej liczbie uczestników biorących w nich udział.

– ust. 3 Kto posiada broń, nie mając przy sobie:

1) legitymacji posiadacza broni lub Europejskiej karty broni palnej albo innego dokumentu upoważniającego do posiadania broni,

2) legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni i świadectwa broni, podlega karze grzywny.

– ust. 4 W razie popełnienia wykroczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, można orzec przepadek broni i amunicji, chociażby przedmioty te nie stanowiły własności sprawcy.

ust. 5 Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1-4, następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

WARUNKI PŁATNOŚCI / ZWROTU PIENIĘDZY / REKLAMACJE:

1. Uczestnik po dokonaniu wstępnej rezerwacji szkolenia poprzez formularz zapisu dostępny na stronie www.targetscretors.com/formularz-zapisu, otrzyma na podany przez siebie adres e-mail odpowiedź, w której otrzyma potwierdzenie zgłoszenia na szkolenie zw. POTWIERDZENIE REZERWACJI SZKOLENIA  i warunki dokonania pełnej rezerwacji oraz dodatkowe informacje (miejsce, termin, kwotę opłaty rezerwacyjnej, cenę szkolenia oraz sposób i warunki płatności).

2. W przypadku dokonania rezerwacji drogą telefoniczną, uczestnik na podany przez siebie adres e-mail otrzyma potwierdzenie zgłoszenia na szkolenie zw. POTWIERDZENIE REZERWACJI SZKOLENIA  i warunki dokonania pełnej rezerwacji oraz dodatkowe informacje (miejsce, termin, kwotę opłaty rezerwacyjnej, cenę szkolenia oraz sposób i warunki płatności).

3.Uczestnik szkolenia zobowiązuje się w ciągu 5 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji szkolenia dokonać określonej w formularzu opłaty rezerwacyjnej na numer konta podany przez organizatora szkolenia lub całej kwoty podanej w ofercie szkolenia. Po dokonaniu wyżej wymienionej  wpłaty następuje pełna rezerwacja miejsca na szkolenie i tym samym sprzedaż szkolenia.

4. W przypadku wpłaty całej kwoty przez uczestnika za szkolenie podlega ona w całości zwrotowi do 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

5.Uczestnik szkolenia zobowiązuje się najpóźniej w terminie do 3 dni przed datą odbycia szkolenia zapłaty pozostałej kwoty pomniejszoną o opłatę rezerwacyjną.
6. W przypadku braku wpłaty w terminie 5 dni przez uczestnika, rezerwacja zostaje anulowana.
7. Opłata rezerwacyjna będzie wliczona w końcową cenę szkolenia.
8. W przypadku rezygnacji przez uczestnika ze szkolenia opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, zostaje przeniesiona na poczet kosztów poniesionych przez organizatora szkolenia.
9.W przypadku rezygnacji uczestnika szkolenia po uregulowaniu całej kwoty, kwota za szkolenie zostanie mu zwrócona ale  pomniejszona o kwotę opłaty rezerwacyjnej, która zgodnie z pkt. 8 nie podlega zwrotowi .

10. Jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia zajęć w związku z brakiem wymaganej liczby osób, organizator ma obowiązek zmienić termin szkolenia bądź zwrócić koszty.
11.Reklamacje przyjmowane są pod adresem mailowym: biurotcbiuro@gmail.com lub na adres Targets Creators Damian Matkowski, ul. Szybowcowa 14/35, 54-130 Wrocław.
Czas rozpatrywania reklamacji to 14 dni od daty doręczenia.

DANE DO PRZELEWU

TARGETS CREATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Białowieska 121/6

54-234 Wrocław

NIP: 8943180451

REGON: 521135018

Bank PKO BP

nr konta: 52 1020 4900 0000 8202 3401 8619

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest

1. TARGETS CREATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Białowieska 121/6

54-234 Wrocław

NIP: 8943180451

REGON: 521135018

2. Targets Creators Damian MATKOWSKI z siedzibą ul. Białowieska 121/6, 54-234 Wrocław

3. TARGETS CREATORS TST MACIEJ MALECKI z siedzibą ul. Białowieska 113/3, 54-234 Wrocław, Polska, NIP: 8811369915

4. WOJCIECH ŁACNY TARGETS CREATORS z siedzibą ul. Ludwika Rydygiera 15/133, 01-793 Warszawa, Polska NIP: 7551795306

Jeśli masz pytania dot. przetwarzania Twoich danych osobowych w Targets Creators, możesz się skontaktować z przedstawicielem – adres email: damian@targetscreators.com,
tel. kom. 509 425 475 Damian Matkowski
tel. kom. 725 292 072 Maciej Malecki
tel. kom. 506 151 390 Wojciech Łacny.

Posiadamy twoje dane ponieważ wpisujesz się w książce/rejestrze pobytu na strzelnicy.
Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności za pomocą urządzeń do płatności bezgotówkowych.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci korzystanie ze szkoleń, kontakt z nami, oraz wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących działalności i obowiązków osób prowadzących strzelanie. Dodatkowo umożliwiamy Ci jw. dokonanie płatności za usługi, prowadzić działania marketingu bezpośredniego i korespondencyjnego, w tym związane z organizacją kursów i szkoleń.
Dane, które Ciebie identyfikują, mogą też być wykorzystane w celu udostępniania w serwisach przestrzeni reklamowej, zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania informacji, zarządzania
systemami teleinformatycznymi oraz w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, jak również w celu zapewnienia rozliczalności z wykonania obowiązków prawnych.
Targets Creators obowiązkowo przetwarza dane osobowe niezbędne do wykonania umowy, a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów kontrolnych i informacyjnych dla organów państwowych i samorządowych.
Ponadto dane, takie jak rejestracja obrazu, w tym twojego wizerunku, Targets Creators przetwarza w celach zapewnienia wysokiego poziomu szkolenia (środek dydaktyczny), zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas szkolenia oraz
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń naszych klientów.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem prawnym tylko w zakresie wynikającym z przepisów prawa: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic, prawa podatkowego lub rachunkowego (rozliczenia płatności).
Natomiast takie dane jak numer telefonu oraz adres e-mail przetwarzamy w celach promocyjnych i informacyjnych. Podawanie ich jest dobrowolne i w każdej chwili możesz zażądać od nas usunięcia tych danych z naszych zbiorów danych.
Jeśli nie podasz nam wymaganych prawem informacji o sobie, nie będziemy mogli udostępnić ci naszych usług.
Możesz żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (poza danymi wymaganymi prawem), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych:
– w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
– w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których
zostały zebrane przez Targets Creators
– dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
– dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa;
– dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
– w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Targets Creators sprawdzić prawidłowość Twoich danych;
– dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;
– Twoje dane nie są już potrzebne Targets Creators ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń;
– wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
– w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób
automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Targets Creators do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,
dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Targets Creators co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których mamy ku temu podstawę lub obowiązek prawny, w tym na żądanie
podmiotów uprawnionych przepisami prawa, lub gdy korzystamy z usług podmiotów wspierających np. przedsiębiorców zapewniających hosting naszych
serwisów, wsparcie utrzymania oprogramowania.
Twój wizerunek zarejestrowany przez nasze urządzenia rejestracji obrazu nie są nikomu udostępnianie, poza sytuacjami związanymi z popełnieniem przestępstwa lub wyrządzenia szkody.Wtedy Twój wizerunek może być udostępniony i przekazany organom państwowym takim jak Policja lub inne służby odpowiedzialne za prowadzenie postępowań administracyjnych i karnych i tylko na ich wniosek.
Targets Creators przechowuje Twoje dane osobowe przez czas wymagany prawem. Dane marketingowe przetwarzamy i przechowujemy do czasu, aż poinformujesz nas o cofnięciu zgody. Przechowujemy Twoje dane także dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.
Przechowujemy dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.
Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.