INFORMACJA RODO DLA KLIENTÓW SZKOLEŃ

Administrator Twoich danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest:

 1. TARGETS CREATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Białowieska 121/6

  54-234 Wrocław

  TARGETS CREATORS

  NIP: 8943180451

  REGON: 521135018

2. TARGETS CREATORS Damian Matkowski ul. Białowieska 121/6, 54-234 Wrocław, Polska

3. TARGETS CREATORS TST MACIEJ MALECKI z siedzibą ul. Białowieska 113/3, 54-234 Wrocław, Polska, NIP: 8811369915

4. WOJCIECH ŁACNY TARGETS CREATORS z siedzibą ul. Ludwika Rydygiera 15/133, 01-793 Warszawa, Polska NIP: 7551795306

ZWANE DALEJ TARGETS CREATORS.

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez TARGETS CREATORS Damian Matkowski?
Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w TARGETS CREATORS Damian Matkowski, możesz się skontaktować z przedstawicielem TARGETS CREATORS Damian Matkowski, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: adres email: damianmatkowskitc@gmail.com, tel. kom. 509425475. TARGETS CREATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białowieska 121/6, 54-234 Wrocław, NIP: 8943180451, REGON: 521135018.

TARGETS CREATORS posiada twoje dane ponieważ wypełniłeś wpis w rejestrze pobytu na strzelnicy oraz wypełniłeś formularz zapisu na szkolenie/kurs.
Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności za pomocą urządzeń do płatności bezgotówkowych.
Otrzymujemy od nich informację o statusie Twojej płatności za usługę.
Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez TARGETS CREATORS.
TARGETS CREATORS przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci korzystanie ze szkoleń i kontakt z nami, wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących działalności i obowiązków osób prowadzących strzelanie, umożliwić dokonanie płatności za usługi, prowadzić działania marketingu bezpośredniego i korespondencyjnego, w tym związane z organizacją kursów, szkoleń i wydarzeń o charakterze strzeleckim.
Dane, które Ciebie identyfikują, mogą też być wykorzystane w celu udostępniania w serwisach przestrzeni reklamowej, zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania informacji, zarządzania
systemami teleinformatycznymi oraz w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, jak również w celu zapewnienia rozliczalności z wykonania
obowiązków prawnych.
TARGETS CREATORS jest uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te
wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów kontrolnych i informacyjnych dla organów państwowych i samorządowych.
Niektóre dane, takie jak rejestrację obrazu, czyli również twojego wizerunku, TARGETS CREATORS przetwarza w celach zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jak również zabezpieczenia ewentualnych roszczeń naszych klientów.
Czy musisz podać TARGETS CREATORS swoje dane osobowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem prawnym tylko w zakresie wynikającym z przepisów prawa: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca
2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic, prawa podatkowego lub rachunkowego, gdy dokonujemy rozliczenia płatności uzyskanych od Ciebie.
Natomiast takie dane jak numer telefonu oraz adres e-mail przetwarzamy w celach promocyjnych i informacyjnych. Podawanie ich jest dobrowolne i w każdej chwili możesz zażądać od nas usunięcia tych danych z naszych zbiorów danych.
Jeśli nie podasz nam wymaganych prawem informacji o sobie, nie będziemy mogli udostępnić ci naszych usług. W pozostałym zakresie (adres e-mail, telefon) podanie danych jest dobrowolne.
Jakie masz uprawnienia wobec TARGETS CREATORS w zakresie przetwarzanych danych?
Możesz żądać od TARGETS CREATORS: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (poza danymi wymaganymi prawem), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których
zostały zebrane przez TARGETS CREATORS:  cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający TARGETS CREATORS sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane
niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne TARGETS CREATORS  ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń;
lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób
automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez TARGETS CREATORS do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,
dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Komu TARGETS CREATORS udostępnia Twoje dane osobowe?
TARGETS CREATORS, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których mamy ku temu podstawę lub obowiązek prawny, w tym na żądanie
podmiotów uprawnionych przepisami prawa, lub gdy korzystamy z usług podmiotów wspierających TARGETS CREATORS, np. przedsiębiorców zapewniających hosting naszych serwisów, wsparcie utrzymania oprogramowania i serwerów.
Twój wizerunek zarejestrowany przez nasze urządzenia rejestracji obrazu nie są nikomu udostępnianie, poza sytuacjami związanymi z popełnieniem przestępstwa lub wyrządzenia szkody.
Wtedy Twój wizerunek może być udostępniony i przekazany organom państwowym takim jak Policja lub inne służby odpowiedzialne za prowadzenie postępowań administracyjnych i karnych i
tylko na ich wniosek.
Jak długo TARGETS CREATORS przechowuje Twoje dane osobowe?
TARGETS CREATORS przechowuje Twoje dane osobowe przez czas wymagany prawem. Dane marketingowe przetwarzamy i przechowujemy do czasu, aż poinformujesz nas o cofnięciu zgody.
Ponadto, TARGETS CREATORS przechowuje Twoje dane dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.
TARGETS CREATORS przechowuje Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.
TARGETS CREATORS przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.
Czy TARGETS CREATORS przekazuje Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie.